Σύντομη περιγραφή: Σε αυτό το επίπεδο ο/η ενδιαφερόμενος/-η έχει τη δυνατότατα να επικοινωνήσει με ιδιαίτερη ευχέρεια σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας και να χειριστεί πληροφορίες για την ικανοποίηση προσωπικών αναγκών και υποχρεώσεων σε δημόσιες υπηρεσίες, να συζητήσει οικεία θέματα και να αναφερθεί σε γεγονότα προσωπικών εμπειριών.

Γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι:

 • Χρήση ευρέος φάσματος γλωσσικών λειτουργιών με πολύ απλό τρόπο.
 • Ανταπόκριση σε καθημερινές ανάγκες (προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορά, ψυχαγωγία κ.τλ.).
 • Απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από οικεία θέματα (ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα οικεία, ρουτίνας ή άμεσης ανάγκης).

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου:

 • Κατανόηση κειμένων προφορικού λόγου, σε τυπικό ή φιλικό ύφος, περιορισμένης διάρκειας με απλή δομή χωρίς αναδρομές στο παρελθόν.
 • Κατανόηση λεξιλογίου τομέων άμεσης προσωπικής εμπειρίας (οικογένεια, αγορά, εργασία, διασκέδαση, ασχολίες, απλές δημόσιες ανακοινώσεις, τηλεφωνικές πληροφορίες κτλ. για μέσα συγκοινωνίας, σε καταστήματα κ.λπ.), διηγήσεις, περιγραφές γεγονότων, ατόμων, αντικειμένων, χώρων κ.τλ.).

Κατανόηση γραπτού λόγου:

 • Ανάγνωση και κατανόηση μικρών, απλών κειμένων προσωπικής αλληλογραφίας, ανακοινώσεις (αφίσες, διαφημίσεις, οδηγοί {οδηγός πόλης, χάρτες κ.λπ.}, επιγραφές, εισιτήρια, αναγκαία έντυπα (άφιξη σε χώρα, ξενοδοχείο κ.λπ.), σήματα, πινακίδες, δελτία καιρού, μηνύματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Κατανόηση σύντομων περιγραφών ατόμων, γεγονότων, αντικειμένων, χώρων κ.λπ., απλές οδηγίες χρήσης προϊόντων και μηχανημάτων.

Παραγωγή προφορικού λόγου:

 • Επικοινωνία σε καθημερινές υποθέσεις, άμεση ανταλλαγή πληροφοριών (οικεία θέματα και δραστηριότητες), εμπλοκή σε κοινωνικές πρακτικές.
 • Ανταπόκριση σε σύντομες κοινωνικές επαφές με φιλικό ή τυπικό λόγο.
 • Απλή περιγραφή του περίγυρου και της οικογένειας του/ της ενδιαφερόμενου/-ης, γεγονότων, χώρων, συνθηκών διαβίωσης, του εκπαιδευτικού του υπόβαθρου και του επαγγέλματος κ.λπ.
 • Διήγηση απλών μικρών ιστοριών.
 • Διήγηση απλών μικρών ιστοριών (τόπος, χρόνος, γεγονός), γνώση βασικών τεχνικών για αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας. Χρήση παραγλωσσικών στοιχείων (κινήσεις, στάσεις, εκφράσεις, επιφωνήματα)κ.λπ..

Παραγωγή γραπτού λόγου:

 • Παραγωγή κειμένων περιορισμένου μήκους σε τυπικό ή φιλικό ύφος, με απλή δομή, λογική σειρά των ιδεών που αναλύονται , σύντομα σημειώματα βασικών πληροφοριών (θέματα άμεσης ανάγκης).
 • Συμπλήρωση βασικών εντύπων (άφιξη/ αναχώρηση από χώρα, ξενοδοχείο κτλ., απλές επιστολές (προσωπική αλληλογραφία), σημειώσεις (προσωπικά στοιχεία κτλ.), απλές κάρτες/σημειώματα, απλά προσωπικά γράμματα με θέματα κοινού ενδιαφέροντος προς φίλους, οικογενειακά πρόσωπα ή γνωστούς.