Σύντομη περιγραφή: Ο/ η ενδιαφερόμενος/-η θεωρείται ως «απολύτως ικανός χρήστης» της αραβικής γλώσσας και είναι σε θέση να αντιληφθεί λεπτές σημασιολογικές εκφάνσεις με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας άριστα ένα ενδελεχές φάσμα τροποποιητικών μηχανισμών. Κατέχει πλούσια ορολογία και ιδιωματικές εκφράσεις σε διάφορα θέματα και όρους της επίσημης αραβικής γλώσσας «الفُصحى/ αλφουσχά» με επίγνωση του κατάλληλου επιπέδου και της σημασίας τους. Ανατρέχει και αναδιαρθρώνει για να ξεπεράσει κάποια δυσκολία τόσο ομαλά που ο συνομιλητής δύσκολα το αντιλαμβάνεται.

Γενικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

 • Ανταπόκριση του/ της ενδιαφερόμενου/ -ης στις επικοινωνιακές ανάγκες οποιασδήποτε περίστασης.
 • Άριστος χειρισμός όλων των πηγών/ πληροφοριών προφορικών ή γραπτών, με άνεση και αξιοπιστία.
 • Ανασύνθεση επιχειρημάτων και περιγραφών, δημιουργία συνεκτικών παρουσιάσεων, στο γραπτό και στον προφορικό λόγο, αυθόρμητη έκφραση, αναλόγως τις περιστάσεις.

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου

 • Κατανόηση οποιουδήποτε είδους προφορικού λόγου της επίσημης αραβικής γλώσσας αλλά και στοιχεία διαλέκτων που βασίζονται στην απλοποίηση της επίσημης αραβικής γλώσσας, είτε ζωντανά είτε σε εκπομπή, σε ταινίες και διαλέξεις.
 • Κατανόηση φυσικών ομιλητών, συνομιλίας μεταξύ φυσικών ομιλητών, αφηρημένων, σύνθετων και εξειδικευμένων θεμάτων.
 • Διάκριση κοινωνικοπολιτισμικών στοιχείων, καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων για τις διαθέσεις και τις προθέσεις των ομιλητών.

Κατανόηση γραπτού λόγου

 • Κατανόηση με απειροελάχιστες πιθανότητες παρανόησης, όλων των ειδών γραπτών κειμένων, σύνθετων, εξειδικευμένων, λογοτεχνικών κ.τλ..
 • Κατανόηση όλων των ειδών αλληλογραφίας, τεχνικών λεπτομερειών, αναφορών σε εξειδικευμένα άρθρα.

Παραγωγή προφορικού λόγου

 • Άμεση ανταπόκριση του/ της ενδιαφερόμενου/-ης σε όλα γλωσσικά ερεθίσματα, γνώση των κοινωνικών συνθηκών.
 • Συμμετοχή του/ της ενδιαφερόμενου/-ης σε οποιαδήποτε συνομιλία ή συζήτηση, με επαρκή γνώση ιδιωματικών εκφράσεων και όρων της επίσημης αραβικής γλώσσας «الفُصحى/ αλφουσχά».
 • Δυνατότητα παραγωγής, ρέοντος σωστά δομημένου λόγου με αποτελεσματική λογική δομή.
 • Πλήρης έλεγχος των γραμματικών και συντακτικών δομών της γλώσσας καθώς και της φωνολογίας.
 • Χρήση ευρύτατου και πλούσιου λεξιλογίου με μεγάλη ευελιξία και ακρίβεια, με στοιχεία συνεκτικότητας, αυθόρμητη έκφραση, χωρίς συντακτικά και γραμματικά λάθη.

Παραγωγή γραπτού λόγου

 • Συγγραφή οποιουδήποτε σύνθετου κειμένου, με λογική δομή για οποιοδήποτε θέμα και σκοπό.
 • Επεξεργασία κειμένων, ανάλυση και ανασύνθεση με συνοπτικό τρόπο, συγγραφή αναφορών και δοκιμίων για ποικίλα θέματα, έκφραση απόψεων με σαφήνεια.
 • Συγγραφή αναλυτικών περιγραφών και αφηγήσεων, ενσωματώνοντας υποθέματα, αναπτύσσοντας συγκεκριμένα σημεία και ολοκληρώνοντας με ένα κατάλληλο συμπέρασμα.