Χειμερινός-Εαρινός κύκλος μαθημάτων Αραβικών

Κατ’ αρχήν, το πρόγραμμα διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας αποτελείται από έξι επίπεδα (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2) και περιλαμβάνει μαθήματα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή από την δεύτερη εβδομάδα του μηνός Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη του μηνός Μαΐου. Τα μαθήματα της αραβικής γλώσσας διεξάγονται κυρίως τις απογευματινές ώρες. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι ενδιαφερόμενοι/-ες, αφού έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων, δίνουν γραπτές και προφορικές εξετάσεις και βάσει των αποτελεσμάτων αποκτούν την αντίστοιχη του επιπέδου τους Βεβαίωση Σπουδών.

Θερινός κύκλος εντατικών μαθημάτων Αραβικών

Το πρόγραμμα διδασκαλίας αραβικής γλώσσας περιλαμβάνει και κύκλο εντατικών θερινών μαθημάτων όλων των επιπέδων, διάρκειας περίπου ενός μηνός που ξεκινά μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή από την πρώτη εργάσιμη μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του Ιουλίου. Τα εντατικά θερινά μαθήματα πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας καθημερινά για πέντε διδακτικές ώρες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις απογευματινές ώρες, από τις 17:00 μ.μ. μέχρι τις 21:00 μ.μ.. Στο τέλος του κύκλου εντατικών θερινών μαθημάτων όλων των επιπέδων, οι ενδιαφερόμενοι/-ες, δίνουν γραπτές και προφορικές εξετάσεις και βάσει των αποτελεσμάτων αποκτούν την αντίστοιχη του επιπέδου τους Βεβαίωση Σπουδών.

 

Συγγράμματα

Όσον αφορά τα συγγράμματα και βοηθήματα των επιπέδων που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του διδακτικού στόχου του προγράμματος διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας, αυτά είναι επί του πιεστηρίου.